Headlogo

Algemene Voorwaarden

De facturen zijn betaalbaar aan ons adres, contant en zonder korting. Klachten en opmerkingen betreffende onze facturen dienen binnen de 8 dagen schriftelijk worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn worden zij niet meer aangenomen.

Indien de prijs niet werd betaald binnen de maand na factuurdatum, zelfs indien de client enig protest aantekende, leidt uitstel van betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot verschuldigde intresten berekend aan 15% per jaar tot een schadevergoeding van 10% op het bedrag der factuur. Deze bepaling wordt door de koper aanvaard in toepassing van art. 1147 en 1229 van het burgerlijk wetboek.

In geval van betwisting of geschil zijn alleen de rechtbanken bevoegd die tot het rechtsgebied behoren waarin de verkoper woont.